Tịnh Khúc

tinhkhuc
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Vương Hải Đà

Vườn im rung tiếng gió
Rừng tịch động chim bay
Bước chân mòn tuyệt lộ
Sương khói tràn am mây

Mưa chiều buông ngấn lệ
Đời như lá theo giòng
Về nơi thiền vô sắc
Tìm lại ánh tâm đăng

Giang tay mời quá khứ
Trầm mặc chốn âm hư
Chiều buông màn mộ địa
Ngả bóng chào chân như

Tâm nào còn biển động
Lòng nào ngập cơn mê
Cuộc đời tan bọt bóng
Hình hài tàn bụi tro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s