Thu Phong

image
download
Thơ: Hoàng Lan Chi
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Cảm từ Gió Thu của Tản Đà

Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá từ đường phố lối em sang
Vàng bay theo lá lùa chân guốc
Nắng hạ vì em đã úa tàn

Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá hồng e ấp vướng bên song
Hồng bay theo má nàng dâu mới
Tháng chạp vì em chẳng dám đông

Trận gió thu phong khéo phũ phàng
Em là con đò mới sang ngang
Vầng khăn chinh phụ buồn ngơ ngác
Xuân chẳng vì em hớn hở sang…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s