Nếu Có Lời Ru Nào

download
Nhạc: Phan Văn Hưng
Thơ: Đỗ Minh Tuấn

Nếu có lời ru nào
Chỉ ru cho một mắt
Chỉ một mắt ngủ thôi
Còn mắt kia vẫn thức

Nếu người chỉ nửa người
Áo chỉ gài nửa cúc
Vua ngồi chỉ nửa ngai
Dân ăn cơm nửa bát

Gió mát chỉ nửa giường
Mồ hôi rơi nửa hạt
Nói chỉ hé nửa lời
Nhìn chỉ nheo nửa mắt

Tháng chỉ có hai đầu
Vì vầng trăng luôn khuyết
Thế giới vẫn còn nguyên
Trong lời ru đảo điên

Mất đi nửa thân mình
Tất cả còn sống sót
Chỉ riêng lẽ phải kia
Đã biến đi mất rồi

Nếu có lời ru nào
Chỉ ru cho một mắt
Chỉ một mắt ngủ thôi
Còn mắt kia vẫn thức

Nếu anh chỉ nửa lòng
Tình yêu anh nửa trao
Để em đi trọn kiếp
Như chim bay một cánh

Nắng chiếu chỉ nửa vườn
Vòng tay ôm xa lạ
Suối chảy theo nửa giòng
Rừng chỉ treo nửa lá

Sống chỉ có nửa hồn
Và lòng ta tan tác
Hát những nốt vụng vay
Trên đàn cung nửa giây

Mất đi nửa thân mình
Tất cả còn sống sót
Chỉ riêng lẽ phải kia
Đã biến đi mất rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s